Osnovnoškolski tečajevi

Nastava u osnovnoškolskim tečajevima prilagođena je uzrastu i temelji se na pretpostavci da učenje stranog jezika u ovoj dobi treba biti izazov, ali i užitak.
Stoga su nastavne metode i sadržaji prilagođeni dobi učenika, a koncepcija nastave podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti. Na zanimljiv i kreativan način, kroz niz zadataka i aktivnosti, potiče se učenika na usvajanje jezika kroz igru i zabavu na prirodan način, na isti način na koji se uči i materinji jezik - ponavljanjem riječi kroz igru, pokret i emociju. Time se spontano usvaja intonacija, ritam i naglasak stranog jezika čime se kod učenika razvijaju vještine poput logičkog razmišljanja, predviđanja, zaključivanja i, konačno, aktivnog korištenja jezika.

DJEČJI stupnjevi  ( I.- IV. razreda):

- engleski
- francuski
- njemački
- talijanski
- španjolski.

ĐAČKI stupnjevi ( V. - VIII. razreda)

- engleski
- francuski
- njemački
- talijanski
- španjolski
 

Dinamika nastave:

  •     2x1 nastavni sat tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom), ili
  •     1x2 nastavna sata tjedno (ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom).

Obrazovno razdoblje: jedna školska godina (od rujna do lipnja).

Učenici bez predznanja upisuju se u prvi stupanj, a ostali polažu prijamni ispit.

Školarina se plaća u 9 obroka!

Udžbenici nisu uključeni u cijenu školarine.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva